بررسي تاثير ویژگيهاي هيئت مدیره بر به موقع بودن گزارشگري مالي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 9)

|50072582|msh
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل بررسي تاثير ویژگيهاي هيئت مدیره بر به موقع بودن گزارشگري مالي در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات 9) قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

چکيده


استفاده کنندگان، به موقع بودن را عاملی حیاتی و مهم میدانند که بر مفید بودن اطلاعاتی که در دسترس استفادهکنندگان خارجی قرار گرفته تاثیرگذار است. مدت زمان فرایند حسابرسی، تاثیری بسیار بر بهموقع بودن گزارشگریمالی دارد. به موقع بودن گزارشگری مالی از طریق محاسبه تعداد روزهای فاصله بین پایان سال مالی شرکت و تاریخ گزارش حسابرس مستقل، اندازهگیری میشود. این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگیهای هیئت مدیره بربه موقع بودن گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. نمونهها در برگیرنده 701 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 7831 الی 7818 میباشد. در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل: استقلال هیئتمدیره، اندازه هیئتمدیره، و همچنین متغیر وابسته شامل به موقع بودن گزارشگری مالی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استقلال هیئتمدیره و همچنین اندازه هیئت مدیره با به موقع بودن گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار دارد.